Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym  2020/2021 .

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/679/VII/2016  Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 oraz Uchwałą Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06 czerwca 2017r.

W sprawie: określenie czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
 2. Poza wyżej wymienionym czasem świadczenia i usługi realizowane przez przedszkole są odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu .
 3.   W naszym  Przedszkolu nr 176  pobyt dziecka od godziny 8.00 do godziny 13.00

          jest  bezpłatny , od godz.6.30-8.00 i od 13.00- 17.00 opłata godzinowa wynosi 1,00 zł .

 1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł .

Ulgi w opłatach :

 1. Obniża się wysokość opłaty za:
 • drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny .
 • o 50% w przypadku , gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
 1. Nie pobiera się opłaty:
 • W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny
 • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań korzysta troje dzieci z tej samej rodziny
 • W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym ( w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.